Nếu không có xà ngang và cột dọc thì nó sẽ thành các siêu phẩm bóng đá

Xà ngang và Cột dọc đã từ chối những siêu phẩm bóng đá – Nếu không có xà ngang và cột dọc thì nó sẽ thành các siêu phẩm bóng đá